Tin vắn

MAI NHI |

(QNO) - Theo Sở NN&PTNT, năm 2023 UBND tỉnh phân bổ hơn 28,7 tỷ đồng từ nguồn kinh phí sự nghiệp để thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững. Với số tiền trên, sẽ triển khai khoán bảo vệ hơn 40.042ha rừng, bảo vệ gần 33.599ha rừng đặc dụng. Ngoài ra, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh không trồng bổ sung hơn 2.935ha rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh có trồng bổ sung hơn 574ha rừng, hỗ trợ 106 cộng đồng dân cư vùng đệm, cấp chứng chỉ rừng đối với 8.650ha...

(QNO) - Theo Sở NN&PTNT, năm 2023 UBND tỉnh phân bổ hơn 28,7 tỷ đồng từ nguồn kinh phí sự nghiệp để thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững. Với số tiền trên, sẽ triển khai khoán bảo vệ hơn 40.042ha rừng, bảo vệ gần 33.599ha rừng đặc dụng. Ngoài ra, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh không trồng bổ sung hơn 2.935ha rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh có trồng bổ sung hơn 574ha rừng, hỗ trợ 106 cộng đồng dân cư vùng đệm, cấp chứng chỉ rừng đối với 8.650ha...


TAGS