Trồng 70 nghìn cây xanh phân tán trên địa bàn Tiên Phước, Đại Lộc

N.Q |

(QNO) - UBND tỉnh vừa phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án trồng cây phân tán Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh theo Chỉ thị 45 ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Tiên Phước, Đại Lộc.

Ở Tiên Phước, trồng cây phân tán trên diện tích đất trống xung quanh vườn nhà, bờ ruộng, bờ kênh, mương, bờ vùng, bờ thửa, ven đê, đất trồng xen cây công nghiệp, đường giao thông nông thôn, khu dân cư, đất đồi gò, đất trống trong vườn hộ gia đình tại 15 xã, thị trấn: Tiên Lộc, Tiên Thọ, Tiên Lãnh, Tiên Ngọc, Tiên An, Tiên Sơn, Tiên Cảnh, Tiên Châu, Tiên Phong, Tiên Lập, Tiên Mỹ, Tiên Hà, Tiên Cẩm, Tiên Hiệp và Tiên Kỳ.

Về quy mô dự án, tổ chức cấp phát và hướng dẫn trồng mới 40 nghìn cây xanh phân tán; trong đó giổi xanh 20 nghìn cây, lim xanh 10 nghìn cây, sấu 10 nghìn cây. Tổng mức đầu tư dự án 614 triệu đồng.

Tại Đại Lộc, trồng cây phân tán trên diện tích đất trống xung quanh vườn nhà, bờ ruộng, bờ kênh, mương, bờ vùng, bờ thửa, ven đê, đường giao thông nông thôn, khu dân cư, đất đồi gò tại 15 xã: Đại Đồng, Đại Lãnh, Đại Phong, Đại Tân, Đại Quang, Đại Thắng, Đại Cường, Đại Nghĩa, Đại Hòa, Đại Hiệp, Đại Hưng, Đại Sơn, Đại Đồng, Đại Thạnh và Đại Chánh.

Về quy mô dự án, tổ chức cấp phát và hướng dẫn trồng mới 30 nghìn cây xanh phân tán; trong đó giổi xanh 10 nghìn cây, lim xanh 10 nghìn cây, trám trắng 10 nghìn cây. Tổng mức đầu tư dự án 455 triệu đồng.

Thời gian thực hiện dự án tại 2 huyện từ năm 2022 đến 2024. Mục tiêu nhằm lan tỏa phong trào trồng cây xanh, trồng rừng đến các ngành, địa phương, doanh nghiệp và các tổ chức khác; nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của cây xanh, của rừng trong đời sống xã hội, góp phần nâng cao độ che phủ rừng của tỉnh, thúc đẩy quá trình phủ xanh đất trống, đồi trọc, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường sinh thái.

Tạo nguồn gỗ làm nhà cho người dân tại địa phương, hạn chế khai thác gỗ từ rừng tự nhiên; nâng cao thu nhập cho người dân thông qua việc thu hoạch gỗ và lâm sản từ cây trồng, góp phần ổn định cuộc sống cho nhân dân trong khu vực.

TAGS