Đánh giá giáo viên trường nghề theo 5 mức

NHẬT LINH |

Theo dự thảo Thông tư quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp (GDNN) của Bộ LĐ-TB&XH, giáo viên trường nghề trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng sẽ có quy định chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, điểm đánh giá riêng. 

Dự thảo nêu rõ 8 tiêu chí đánh giá chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo dạy trình độ cao đẳng, trong đó có 3 tiêu chí về chuyên môn, 5 tiêu chí về nghiệp vụ. Về tiêu chí trình độ đào tạo, đối với nhà giáo dạy lý thuyết cần có bằng cử nhân hoặc văn bằng trình độ tương đương trở lên phù hợp với ngành, nghề giảng dạy.

Đối với nhà giáo dạy thực hành có chứng chỉ kỹ năng nghề để dạy thực hành trình độ cao đẳng phù hợp với ngành, nghề giảng dạy. Nếu không có chứng chỉ kỹ năng nghề để dạy thực hành trình độ cao đẳng phù hợp với ngành, nghề giảng dạy thì phải có một trong các minh chứng về trình độ kỹ năng nghề phù hợp với ngành, nghề giảng dạy.

Đối với nhà giáo dạy tích hợp phải có bằng cử nhân hoặc văn bằng trình độ tương đương trở lên phù hợp với ngành, nghề giảng dạy; có chứng chỉ kỹ năng nghề để dạy thực hành trình độ cao đẳng phù hợp với ngành, nghề giảng dạy.

Theo dự thảo, có 5 tiêu chí về nghiệp vụ với giáo viên trình độ cao đẳng như trình độ nghiệp vụ sư phạm, tổ chức hoạt động giảng dạy, học tập, bồi dưỡng nâng cao, phát triển năng lực nghề nghiệp cho người học, nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó, dự thảo có những hướng dẫn về chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ để đánh giá, xếp loại nhà giáo GDNN.

TAGS