Người lao động mất việc làm chưa nhận được tiền hỗ trợ ảnh hưởng dịch Covid-19

T.D |

Tin từ Sở LĐ-TB&XH, tính đến nay chưa có người lao động mất việc làm nào được nhận tiền hỗ trợ (theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9.4.2020).

Nguyên nhân là việc xác định đối tượng rất khó khăn, bất cập dẫn đến việc triển khai hỗ trợ cho nhóm người lao động trên địa bàn tỉnh chưa thực hiện được. Tiền hỗ trợ mới chỉ triển khai đến 4 nhóm (người có công cách mạng, người nhận trợ cấp bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo).

Hiện 18/18 huyện, thị xã, thành phố đã ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho 4 nhóm (người có công cách mạng, người nhận trợ cấp bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo) với 216.213 người, tổng kinh phí được duyệt hơn 250,1 tỷ đồng. Đến nay việc chi trả hỗ trợ cho 4 nhóm đối tượng này đã hoàn tất.

TAGS