Phối hợp thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo, nâng cao tay nghề cho người lao động

H.Q |

UBND tỉnh vừa yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp, triển khai thực hiện “Chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19”.

Chính sách hỗ trợ này được quy định tại Nghị quyết số 68 ngày 1.7.2021 và Nghị quyết số 126 ngày 8.10.2021 của Chính phủ; Quyết định số 23 ngày 7.7.2021 và Quyết định số 33 ngày 6.11.2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các cơ chế, chính sách hỗ trợ, hướng dẫn người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

Sở LĐ-TB&XH tiếp tục rà soát, lập danh sách các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; trong đó chú trọng các doanh nghiệp lớn, sử dụng nhiều lao động, gửi Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh để cung cấp thông tin, xác nhận các trường hợp đủ điều kiện hưởng chính sách; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện chính sách này trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng đối tượng và đúng quy định.

TAGS