Tăng cường thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động

H.QUANG |

UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động, hạn chế xảy ra tai nạn lao động trong điều kiện các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang phục hồi sản xuất.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh dự báo tình hình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh để có biện pháp chỉ đạo kịp thời nhằm hạn chế các nguy cơ xảy ra tai nạn lao động.

Tập trung hướng dẫn các doanh nghiệp triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động, chú trọng đến các hoạt động tự kiểm tra, chủ động kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc, phòng ngừa tai nạn lao động.

Tổ chức huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động. Tập trung điều tra, xử lý nghiêm hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét trách nhiệm hình sự đối với tổ chức, cá nhân để xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Các sở, ban, ngành, Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh chủ động tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động và chủ sử dụng lao động làm việc trong các ngành, nghề thuộc phạm vi quản lý...

TAGS