Thành lập Tổ an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong mỗi phân xưởng

XUÂN HIỀN |

Đây là vấn đề UBND tỉnh đặt ra tại phương án “Phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trong các khu - cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”.

Yêu cầu các doanh nghiệp cơ sở sản xuất triển khai phương án về phòng chống dịch.
Yêu cầu các doanh nghiệp cơ sở sản xuất triển khai phương án về phòng chống dịch.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu tất cả cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài các khu - cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh phải thường xuyên rà soát, đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19; xây dựng các phương án “2 tại chỗ”, “3 tại chỗ”, “một cung đường hai điểm đến” đảm bảo phòng chống khi có dịch bệnh xảy ra.

Các doanh nghiệp phải định kỳ xét nghiệm (tối thiểu 5 - 7 ngày/lần) cho toàn bộ người lao động ở các bộ phận thường xuyên có nguy cơ cao, tiếp xúc với bên ngoài và xét nghiệm tối thiểu 20 - 50% tổng số người lao động tại cơ sở sản xuất kinh doanh của mình, toàn bộ kinh phí xét nghiệm do đơn vị tự chi trả.

Đặc biệt, tại mỗi phân xưởng/ bộ phận sản xuất thành lập “Tổ an toàn phòng chống dịch Covid-19” để nắm bắt thông tin, tuyên truyền, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát người lao động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch...

TAGS