Xây dựng cơ sở dữ liệu chăm sóc sức khỏe người lao động

NAM PHƯƠNG |

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh. 

Mục đích của chương trình là bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người lao động, khuyến khích lối sống, dinh dưỡng lành mạnh tại nơi làm việc... Cụ thể, trong giai đoạn từ năm 2021 đến 2030, sẽ hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu quan trắc môi trường lao động, bệnh nghề nghiệp vào năm 2025 và kết nối với hệ thống dữ liệu quốc gia vào năm 2030.

Quản lý được 50% số cơ sở lao động có yếu tố có hại vào năm 2025 và đạt 80% vào năm 2030. Kiểm tra 30% cơ sở lao động có yếu tố có hại gây bệnh nghề nghiệp vào năm 2025 và 50% vào năm 2030...

Chương trình được triển khai từ năm 2021 đến 2030 trên địa bàn tỉnh, bao gồm các cơ sở lao động, người sử dụng lao động, người lao động; ưu tiên các cơ sở lao động nhỏ, vừa, khu vực nông nghiệp, làng nghề, lao động nữ, lao động cao tuổi, lao động không có hợp đồng lao động và các cơ sở y tế. 

TAGS