Công bố đề án và quản lý quy hoạch các khu xử lý chất thải rắn

VĂN PHIN |

UBND huyện Núi Thành vừa ban hành văn bản công bố đề án và quản lý quy hoạch các khu xử lý chất thải rắn trên địa bàn giai đoạn 2020 - 2030.

Trước đó, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1662/2020 về việc phê duyệt đề án quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030, trong đó có quy hoạch 3 khu xử lý rác thải rắn trên địa bàn huyện Núi Thành, gồm khu xử lý rác thải Tam Nghĩa (xã Tam Nghĩa), diện tích 5,2ha; khu xử lý rác thải Tam Xuân 2 (xã Tam Xuân 2), diện tích 15ha (tồn tại đến tháng 12.2023) và khu xử lý rác thải rắn Tam Nghĩa (khu mới) tại khu vực Núi Trà, xã Tam Nghĩa có diện tích 20ha.

UBND các xã Tam Nghĩa và Tam Xuân 2 có trách nhiệm khẩn trương công bố quy hoạch các khu xử lý rác thải rắn trên địa bàn mình quản lý cho nhân dân được biết; Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Núi Thành cắm mốc giới quy hoạch và hành lang bảo vệ môi trường của khu xử lý chất thải mới ở Tam Nghĩa; Phòng TN&MT lập hồ sơ, thủ tục bổ sung diện tích khu xử lý chất thải mới tại Tam Nghĩa vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

TAGS