Hơn 4,7 tỷ đồng quan trắc môi trường năm 2023

TÙNG CHI |

(QNO) - UBND tỉnh vừa phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí thực hiện Chương trình quan trắc môi trường tỉnh Quảng Nam năm 2023 với kinh phí hơn 4,7 tỷ đồng từ nguồn sự nghiệp môi trường năm 2023.

Chương trình do Sở TN-MT làm chủ đầu tư, tổng thời gian quan trắc hiện trường là 165 ngày. Theo đó, sẽ tổ chức quan trắc 106 điểm, trong đó quan trắc môi trường nước mặt (sông, hồ) 40 điểm; môi trường nước dưới đất 20 điểm; nước biển ven bờ 6 điểm; môi trường không khí xung quanh 29 điểm; môi trường đất 5 điểm; trầm tích 6 điểm.

Chương trình quan trắc thường xuyên các thành phần môi trường nước, không khí, đất, trầm tích trên địa bàn tỉnh nhằm cung cấp số liệu, thông tin về chất lượng môi trường, đánh giá diễn biến chất lượng môi trường, phục vụ công tác quản lý, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội.

Quan trắc môi trường là việc theo dõi liên tục, định kỳ, đột xuất, có hệ thống về thành phần môi trường, các nhân tố tác động đến môi trường, chất thải nhằm cung cấp thông tin đánh giá hiện trạng môi trường, diễn biến chất lượng môi trường và tác động xấu đến môi trường.

TAGS