Triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 trên địa bàn tỉnh

NAM PHƯƠNG |

UBND tỉnh vừa có công văn gửi các sở, ban, ngành, địa phương về triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 với 16 chương, 171 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2022; riêng khoản 3, Điều 29 về đánh giá sơ bộ tác động môi trường có hiệu lực thi hành từ 1.2.2021. Luật Bảo vệ môi trường 2020 có nhiều chính sách mới như: Lần đầu tiên cộng đồng dân cư được quy định là một chủ thể trong công tác bảo vệ môi trường; tăng cường công khai thông tin, tham vấn và phát huy vai trò giám sát, phản biện; đồng thời được bảo đảm quyền và lợi ích của cộng đồng dân cư khi tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường. Thay đổi phương thức quản lý môi trường đối với các dự án đầu tư theo các tiêu chí môi trường; kiểm soát chặt chẽ dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao, thực hiện hậu kiểm đối với các dự án có công nghệ tiên tiến và thân thiện môi trường, cắt giảm thủ tục hành chính…

UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và môi trường nghiên cứu Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12.3.2021 của Thủ tướng Chính phủ; chủ trì, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao trách nhiệm cho UBND tỉnh trong Quyết định số 343. UBND tỉnh cũng đề nghị các sở, ban, ngành, hội đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố truy cập, tải Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 về nghiên cứu triển khai thực hiện.

TAGS