Tuyên truyền chủ trương, chính sách, thành tựu bảo vệ môi trường

AN BÌNH |

(QNO) - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có hướng dẫn công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường góp phần phát triển bền vững đất nước.

Theo hướng dẫn, nội dung tuyên truyền tập trung vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường; làm rõ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm của các cấp ngành và người dân trong bảo vệ môi trường, phát triển bền vững đất nước được nêu trong nghị quyết của Đảng qua các nhiệm kỳ.

Tuyên truyền chủ trương, chính sách của tỉnh về bảo vệ môi trường, trọng tâm là mục tiêu tổng quát, 5 chỉ tiêu chủ yếu về môi trường giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; nhóm nhiệm vụ, giải pháp về quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai được đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy.

Tuyên truyền kết quả, thành tựu trong bảo vệ môi trường, nhất là kết quả nổi bật như công tác kiểm tra, giám sát và kiểm soát về môi trường được tăng cường, xử lý nghiêm một số vụ gây ô nhiễm nghiêm trọng; thúc đẩy sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, thân thiện với môi trường... Đồng thời phân tích, chỉ rõ hạn chế, bất cập trong kiểm soát hoạt động khai thác tài nguyên, công tác nắm bắt, dự báo và xử lý vụ việc ô nhiễm môi trường...

Phát hiện, biểu dương, nhân rộng mô hình hay, điển hình tiên tiến trong phong trào quần chúng bảo vệ môi trường gắn với tuyên truyền, phê phán hành vi vi phạm pháp luật về môi trường trên địa bàn tỉnh.

Tuyên truyền những tác động, cản trở sự ô nhiễm, suy thoái môi trường tới mục tiêu phát triển bền vững đất nước; khó khăn, thách thức đặt ra trong công tác bảo vệ môi trường hiện nay. Khuyến khích các giải pháp khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển mô hình kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh.

Đẩy mạnh tuyên truyền thông tin tích cực, có định hướng; đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, lợi dụng hạn chế, bất cập trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường để kích động, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ nội bộ và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

TAGS