Nhịp cầu bạn đọc

TÒA SOẠN |

• Bạn Lê Công Toàn góp ý: “Tiền thân của Trường THPT Núi Thành không phải là Trường Đệ nhất cấp Lý Tín như trong tin “Trường THPT Núi Thành kỷ niệm 40 năm thành lập” đăng trên Báo Quảng Nam điện tử ngày 27.3 mà từ niên khóa 1965 - 1966, trường có tên Trường Trung học Lý Tín”.

- Tòa soạn chân thành cảm ơn bạn Lê Công Toàn đã quan tâm góp ý đối với Báo Quảng Nam và xin phản hồi như sau: Nội dung thông tin trong bản tin “Trường THPT Núi Thành kỷ niệm 40 năm thành lập”, tác giả dẫn theo tài liệu nhà trường cung cấp, cụ thể là diễn văn do thầy giáo Nguyễn Quang Trung - Hiệu trưởng Trường THPT Núi Thành đọc tại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường. Hơn nữa, trong bài “Trường THPT Núi Thành quá trình hình thành và phát triển” của thầy Nguyễn Văn Minh  - nguyên Phó Hiệu trưởng Trường THPT Núi Thành đăng trong Kỷ yếu “30 năm THPT Núi Thành”, có nêu: “Có thể nói tiền thân của Trường THPT Núi Thành là Trường Đệ nhất cấp Lý Tín. Trường Đệ nhất cấp Lý Tín bắt đầu hoạt động từ năm học 1964 - 1965. (…). Đến năm học 1970 - 1971, trường phát triển thành hai cấp học là Đệ nhất cấp và Đệ nhị cấp (gồm 14 lớp Đệ nhất cấp và 4 lớp Đệ nhị cấp). Năm học 1970 - 1971 cũng là năm học Trường được mang tên Trường Trung học Lý Tín”.

• Về bài “Người đóng chiến thuyền cho hai triều đại” (số Cuối tuần ra ngày 26 và 27.3), bạn Nguyễn Văn Bảy (email: nvbay@qnamuni.edu.vn) góp ý:Bài viết có đoạn “Theo sắc phong ngày 13.3 năm Gia Long thứ 9 (1810) thì ông (Trần Văn Thái - TS) được ban tước đầy đủ khi mất là Sùng phiến Tư lộc đại phu Trụ đức tham chính Quý đức hầu”. Nội dung này ghi sai tước hiệu được ban của Trần Văn Thái trong sắc phong đã nêu. Thực ra, trong sắc phong, Trần Văn Thái được ban tặng tước “Sùng tiến tuyên lộc đại phu trụ quốc tham chính quý đức hầu”. Như vậy, tước đã nêu trong bài viết sai đến 3 từ (“Sùng tiến” chứ không phải “Sùng phiến”; “Tuyên lộc” chứ không phải “Tư lộc”; “Trụ quốc” chứ không phải “Trụ đức”.

- Tòa soạn Báo Quảng Nam chân thành cảm ơn bạn Nguyễn Văn Bảy đã góp ý về sắc phong và về tên gọi chức tước được ban tặng trong các triều đình phong kiến nhà Nguyễn.

TÒA SOẠN