Từ 1.7.2017, tăng phụ cấp công tác phí

TÒA SOẠN |

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. Theo đó,  tăng hàng loạt mức chi công tác phí, cụ thể như sau:

Mức phụ cấp lưu trú cho người đi công tác là 200 nghìn đồng/ngày (tăng 50 nghìn đồng/ngày). Trường hợp được cử đi công tác từ đất liền làm nhiệm vụ trên biển, đảo, được hưởng mức phụ cấp lưu trú  250 nghìn đồng/người/ngày thực tế đi biển, đảo (tăng 50 nghìn đồng so với quy định hiện hành). Thông tư cũng quy định tăng 100 nghìn đồng/ngày/người  đối với tiền thuê phòng nghỉ theo hình thức khoán. Cụ thể, lãnh đạo cấp Bộ trưởng, Thứ trưởng và các chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 trở lên, mức khoán: 1 triệu đồng/ngày/người. Đối với các đối tượng còn lại nếu đi công tác ở quận, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương và thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh, mức khoán 450 nghìn/ngày/người. Tại huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương, tại thị xã, thành phố còn lại thuộc tỉnh, mức khoán 350 nghìn đồng/ngày/người. Tại các vùng còn lại, mức khoán 300 nghìn đồng/ngày/người. Thông tư 40/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 1.7.2017.

TÒA SOẠN