Bảo đảm an ninh lương thực đến năm 2030

MỸ LINH |

(QNO) - Ngày 31.12.2020, Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch 15/KH-TU triển khai thực hiện Kết luận số 81-KL/TW (ngày 29.7.2020) của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030.

Kế hoạch đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp, giữ ổn định và sử dụng hiệu quả diện tích gieo trồng lúa nước 75 nghìn héc ta/năm đến năm 2025 và 72 nghìn héc ta/năm đến năm 2030, đảm bảo đủ sản lượng lương thực phục vụ cho nhân dân trong tỉnh.

Đẩy mạnh phát triển sản xuất rau quả an toàn, chăn nuôi an toàn gắn với vệ sinh an toàn thực phẩm; nâng cao năng lực và hiệu quả nuôi trồng, khai thác thủy sản; tăng nhanh diện tích rừng trồng bền vững có chứng nhận FSC bên cạnh việc phát triển mạnh các cây dược liệu có lợi thế của tỉnh để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người nông dân, bảo đảm thu nhập của người dân khu vực nông thôn bằng mức bình quân chung cả nước.

Đồng thời đẩy mạnh liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ, sản xuất an toàn. Đến năm 2025, phấn đấu tỷ lệ giá trị sản phẩm nông - lâm - thủy sản được sản xuất theo các quy trình sản xuất tốt (GAP) hoặc tương đương đạt hơn 10% và sản xuất dưới hình thức liên kết đạt hơn 20%.

Đến năm 2030, nâng tỷ lệ giá trị sản phẩm các loại cây trồng (hoặc diện tích gieo trồng) được sản xuất dưới các hình thức liên kết đạt hơn 50%; tỷ lệ giá trị sản phẩm (hoặc diện tích gieo trồng) GAP hoặc tương đương đạt hơn 30% (diện tích hơn 30 nghìn héc ta, bao gồm cả cây dược liệu). Nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp OCOP của các địa phương trên địa bàn tỉnh. Từng bước đưa công nghệ cao vào sản xuất; xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo điều kiện phát triển toàn diện trong các lĩnh vực nông - lâm - thủy sản gắn với ứng dụng khoa học kỹ thuật và liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Kế hoạch đặt ra một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền nội dung Kết luận số 81-KL/TW đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Sử dụng và huy động đa dạng hóa nguồn lực xã hội để thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh lương thực cho tỉnh và quốc gia. Ổn định diện tích trồng lúa, nâng cao giá trị gia tăng trên 1ha trồng lúa.

Tiếp tục đổi mới tổ chức sản xuất nông nghiệp, phát triển sản xuất lương thực, thực phẩm theo hướng tập trung quy mô lớn, hợp tác liên kết theo chuỗi giá trị nhằm giải quyết đầu vào, đầu ra cho sản xuất. Phát triển các chuỗi sản xuất nông sản theo hướng an toàn, nâng cao giá trị. Đào tạo, thu hút nguồn nhân lực, tạo bước đột phá để công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn thông qua các chương trình đào tạo nghề, lớp tập huấn, mô hình sản xuất mới...

TAGS