Bảo đảm ngành thú y hoạt động hiệu quả, kiểm soát tốt dịch bệnh

AN BÌNH |

(QNO) - Ngày 31.8, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 5749 thực hiện Đề án tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2030.

Kế hoạch cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án "Tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021 -2030" đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, bảo đảm tổ chức thực hiện hoạt động thú y hiệu quả, kiểm soát tốt dịch bệnh động vật, bảo vệ phát triển đàn vật nuôi, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường.

Theo kế hoạch, UBND tỉnh xây dựng các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, trong đó tập trung rà soát, kiến nghị hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật của ngành thú y. Kiện toàn, củng cố, nâng cao năng lực hệ thống tổ chức cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp. Nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh động vật, trong đó hàng năm xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như dịch tả lợn châu Phi, bệnh lở mồm long móng, cúm gia cầm, dịch bệnh thủy sản...

Bên cạnh việc nâng cao năng lực kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm đối với động vật và sản phẩm động vật, cần tập trung nâng cao năng lực quản lý thuốc thú y và hành nghề thú y, xây dựng kế hoạch giám sát phòng chống kháng sinh trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, giám sát sau tiêm phòng... Triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, thú y và thẩm định chuyên ngành các chương trình, dự án về chăn nuôi, thú y trên địa bàn.

TAGS