Bổ sung danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1503/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa năm 2020 của các huyện Duy Xuyên, Phú Ninh, Thăng Bình, Bắc Trà My và TP.Hội An đã được HĐND tỉnh thống nhất tại Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 21.4.2020.

Theo đó, bổ sung 18 danh mục dự án thu hồi đất năm 2020 sử dụng vốn ngân sách nhà nước với tổng diện tích 17,47ha (trong đó đất chuyên trồng lúa nước 3,48ha). Cụ thể, Duy Xuyên 2 dự án (4,02ha), Phú Ninh 2 dự án (1,8ha), Thăng Bình 3 dự án (1,2ha), Bắc Trà My 7 dự án (9,5ha), TP.Hội An 4 dự án (0,53ha).

Bổ sung 3 danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa năm 2020 sử dụng vốn ngân sách nhà nước với tổng diện tích 4,62ha (trong đó đất chuyên trồng lúa nước 3,48ha). Cụ thể, Duy Xuyên 1 dự án (3,5ha), Thăng Bình 2 dự án (1,12ha).

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và môi trường chủ trì, hướng dẫn các địa phương căn cứ danh mục, diện tích được HĐND tỉnh thống nhất tại Nghị quyết số 10/NQ-HĐND, hoàn chỉnh hồ sơ bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trình UBND tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định Luật Đất đai. Phối hợp các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa trên địa bàn tỉnh.

Rà soát chỉ tiêu sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng của các địa phương theo quy hoạch sử dụng đất được duyệt. Trường hợp vượt chỉ tiêu, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trước khi trình HĐND tỉnh xem xét chuyển đổi mục đích sử dụng đất...

TAGS