Công nhận 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Hôm nay 30.3, UBND tỉnh có quyết định công nhận xã Tam Thạnh, Tam Trà (Núi Thành), xã Bình Dương (Thăng Bình) và xã Phước Ninh (Nông Sơn) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã nói trên chịu trách nhiệm tổ chức công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định. Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt chuẩn theo bộ tiêu chí mới của từng giai đoạn và có kế hoạch phấn đấu xây dựng đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, hướng đến xã nông thôn mới kiểu mẫu theo các tiêu chí quy định của Trung ương, của tỉnh.

TAGS