Năm 2023, Quảng Nam phấn đấu có ít nhất 130 xã đạt chuẩn nông thôn mới

CHÂU NỮ |

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 530 về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh năm 2023 nhằm xây dựng NTM theo hướng thực chất, bền vững.

UBND tỉnh đặt mục tiêu đến cuối năm 2023, có thêm ít nhất 7 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên ít nhất 130 xã (đạt 67%); có thêm ít nhất 15 xã NTM nâng cao; đưa xã Điện Quang (Điện Bàn) đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu nổi trội về lĩnh vực văn hóa.

Đồng thời phấn đấu có thêm ít nhất 80 thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu (Tiên Phước, Thăng Bình, Tây Giang mỗi địa phương phấn đấu mới 10 thôn; Núi Thành, Phú Ninh mỗi địa phương 6 thôn; Nông Sơn, Duy Xuyên mỗi địa phương 5 thôn; Đông Giang, Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My mỗi địa phương 1 - 2 thôn; Quế Sơn 7 thôn; Đại Lộc 13 thôn; Hội An 4 thôn; Điện Bàn 8 thôn; Tam Kỳ phấn đấu mới 9 thôn).

Các huyện, thị xã, thành phố, xã, thôn đã đạt chuẩn NTM tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2022 - 2025 hướng đến NTM nâng cao, kiểu mẫu.

Theo kế hoạch, tỉnh sẽ giải ngân 100% nguồn vốn được giao cho chương trình NTM năm 2023, kể cả vốn năm 2022 chuyển sang. Các huyện NTM phấn đấu đạt từ 5 - 6 tiêu chí cấp huyện trở lên; tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ TP.Hội An thực hiện thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023 - 2024.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương tổ chức thực hiện 6 chương trình chuyên đề để xây dựng NTM đi vào chiều sâu, gồm: chương trình khoa học công nghệ; tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn; phát triển du lịch nông thôn; chuyển đổi số; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự, chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

TAGS