Phân bổ hơn 243 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

M.L |

(QNO) - UBND tỉnh vừa quyết định phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2022 từ nguồn ngân sách trung ương với tổng số tiền hơn 243 tỷ đồng để các địa phương xây dựng nông thôn mới.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị, thành phố căn cứ tổng vốn ngân sách trung ương được phân bổ kế hoạch năm 2022 để chỉ đạo, triển khai các thủ tục liên quan về đầu tư công trình, dự án theo đúng quy định về quản lý đầu tư trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Phân bổ chi tiết nguồn vốn theo danh mục công trình, mã số dự án cho UBND các xã/chủ đầu tư liên quan trước ngày 5.9.2022 và bố trí vốn ngân sách địa phương (cấp huyện, xã), huy động khác (nếu có) để đối ứng theo tỷ lệ, mức quy định. Báo cáo kết quả phân bổ vốn kế hoạch năm 2022 về UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan trong vòng 7 ngày kể từ ngày phân bổ.

UBND cấp huyện chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích và thực hiện thanh quyết toán theo quy định. Chỉ đạo xử lý đối với những xã được giao vốn năm 2022 khi cấp có thẩm quyền công nhận đơn vị hành chính từ xã lên thị trấn hoặc phường theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và đầu tư, Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, Sở NN&PTNT, Sở Tài chính theo dõi, hướng dẫn, giám sát, đôn đốc địa phương triển khai đảm bảo tiến độ.

Trường hợp xét thấy địa phương không giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2022 theo tiến độ quy định, tổng hợp tham mưu UBND tỉnh điều chuyển địa phương khác có nhu cầu đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.

TAGS

Quảng Nam xây dựng Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới giai đoạn 2022-2025

MỸ LINH – HƯƠNG GIANG |

(QNO) - UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2022–2025 trên địa bàn tỉnh. Bộ tiêu chí này làm căn cứ để đánh giá thực trạng, mức độ đạt các chỉ tiêu, tiêu chí và xây dựng quy hoạch, đề án, kế hoạch thực hiện hàng năm, trung hạn 5 năm trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025.

Bố trí 39.632 tỷ đồng vốn trung ương cho xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

VĂN SỰ - HOÀNG ĐẠO |

(QNO) - Sáng nay 5.8, Bộ NN&PTNT tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan. Tại điểm cầu Quảng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì.

Phân bổ 1.301 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 38 phân bổ kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 với kinh phí 1.301 tỷ đồng.

Xây dựng nông thôn mới: Mục tiêu mới, định hướng mới

MAI NHI |

Tại Kỳ họp lần thứ 9, HĐND tỉnh khóa X, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét thông qua đề án hỗ trợ thực hiện chương trình nông thôn mới đoạn 2021 - 2025 nhằm tạo bước đột phá mới.