Phát huy vai trò "đi trước mở đường"

HÀN GIANG 01/08/2023 07:30

Trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, Tỉnh ủy đánh giá, ở lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới được đẩy mạnh.

Hội nghị toàn quốc về công tác tuyên giáo tổ chức tại Quảng Nam vào đầu tháng 7/2023. Ảnh: N.Đ
Hội nghị toàn quốc về công tác tuyên giáo tổ chức tại Quảng Nam vào đầu tháng 7/2023. Ảnh: N.Đ

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường nhận xét: “Là lực lượng nòng cốt trong Ban Chỉ đạo các cấp về đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (Ban Chỉ đạo 35) - đội ngũ cán bộ tuyên giáo toàn tỉnh đã góp phần thúc đẩy công tác đấu tranh phòng chống quan điểm sai trái, thù địch.

Nâng cao nhận thức bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm cho quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội”.

Thể hiện rõ vai trò

“Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng, vai trò “đi trước mở đường” của công tác tuyên giáo; những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai công tác tuyên giáo đảm bảo tính toàn diện, kịp thời, đổi mới và hiệu quả. Công tác tuyên truyền, cụ thể hóa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng không ngừng được chú trọng đổi mới, nâng cao, góp phần thống nhất nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ. Nhiều vấn đề nóng, nhạy cảm được tập trung xử lý thông tin, chỉ đạo, định hướng kịp thời. Có thể khẳng định, trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Nam thời gian qua, nhất là những kết quả xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức có dấu ấn đậm nét, đóng góp quan trọng, trực tiếp của công tác tuyên giáo, góp phần ổn định tư tưởng chính trị trên toàn tỉnh”.

(Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường)

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch luôn được coi là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và thường xuyên.

Thể hiện rõ vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh, đội ngũ cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tập trung tham mưu và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo tinh thần Nghị quyết 35 (ngày 28/10/2018) của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan - Phó Trưởng ban Chỉ đạo 35 tỉnh chia sẻ, hoạt động chống phá của thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị, bất mãn tập trung vào các vấn đề nhạy cảm, phức tạp, trên nhiều lĩnh vực của đời sống.

Bao gồm: vấn đề tự do tôn giáo; những hạn chế, khiếm khuyết trong công tác quản lý, điều hành của chính quyền, công tác giải tỏa bồi thường, giải phóng mặt bằng... Các đối tượng tập trung xuyên tạc, thông tin sai lệch, bóp méo sự thật, dẫn dắt dư luận theo hướng tiêu cực...

Từ việc “nhận diện thực trạng, tình hình”, công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh ngày càng được quan tâm đẩy mạnh.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hằng năm, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đã xây dựng kế hoạch hoạt động gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị và thành viên Ban Chỉ đạo theo lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách.

Nhiệm vụ xây dựng lực lượng ban chỉ đạo, nhóm chuyên gia, tổ thư ký được chú trọng, đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.

Ban Chỉ đạo 35 tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, giải quyết các vấn đề nhạy cảm, phức tạp, nhất là xử lý những thông tin xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

“Hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ cộng tác viên từ tỉnh đến địa phương có nhiều chuyển biến tích cực, thực hiện đồng bộ giải pháp tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh, phản bác, ngăn chặn, bóc gỡ, triệt phá thông tin, quan điểm sai trái, thù địch. Nhất là trong việc chỉ đạo ngăn chặn, xử lý thông tin liên quan đến hoạt động chống phá trong thời điểm diễn ra các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng” - đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan nói.

Củng cố niềm tin

Phát huy vai trò “đi trước mở đường” của công tác tuyên giáo, đội ngũ cán bộ ngành tuyên giáo tỉnh tham mưu Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp thường xuyên tổ chức các đợt học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết, các văn bản mới của Đảng, cập nhật kiến thức mới, hay các buổi nói chuyện thời sự, thông tin tình hình kinh tế - xã hội… nhằm tăng cường cung cấp thông tin chính thống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan - Phó Trưởng ban Chỉ đạo 35 tỉnh chủ trì hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm của Ban Chỉ đạo. Ảnh: N.Đ
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan - Phó Trưởng ban Chỉ đạo 35 tỉnh chủ trì hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm của Ban Chỉ đạo. Ảnh: N.Đ

Đặc biệt, trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, các đợt sinh hoạt chính trị đã được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện sâu rộng, nghiêm túc, thực chất, hiệu quả; góp phần làm tốt công tác xây dựng Đảng trên lĩnh vực tư tưởng, chính trị và đạo đức.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan cho biết, từ đầu năm đến nay, ngành đã tham mưu Tỉnh ủy triển khai đợt sinh hoạt chính trị “Phát huy truyền thống 93 năm của Đảng bộ tỉnh, củng cố niềm tin, khơi dậy khát vọng phát triển Quảng Nam”; chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05 năm 2023 về “Đổi mới sáng tạo, phát huy ý chí tự lực tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển Quảng Nam” để tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng, góp phần bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, sức đề kháng cho cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh.

Tham mưu Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khu vực III tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Nghiên cứu và vận dụng các quan điểm trong cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào thực tiễn tỉnh Quảng Nam”.

Mở đợt sinh hoạt chính trị, tổ chức quán triệt cho hơn 10.000 cán bộ, đảng viên về nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng…

Theo đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan, là lực lượng nòng cốt trong Ban chỉ đạo 35 các cấp, cán bộ ngành tuyên giáo tỉnh tiếp tục tham mưu cấp ủy đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền về nền tảng tư tưởng của Đảng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo hướng chủ động, phù hợp đối tượng, có tính thuyết phục cao.

“Ban chỉ đạo các cấp chú trọng phương châm phủ xanh thông tin tích cực kết hợp với các giải pháp đấu tranh pháp lý, đấu tranh truyền thông và đấu tranh kỹ thuật; đồng thời, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị.

Với những kết quả đạt được, nhất định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trong tình hình mới sẽ đạt được nhiều kết quả thiết thực hơn” - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan khẳng định.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phát huy vai trò "đi trước mở đường"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO