Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2021

CHÂU NỮ |

Đó là một trong những mục tiêu của kế hoạch triển khai công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2021 vừa được UBND tỉnh ban hành. UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đúng, đủ quy trình tuyển quân; bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, đúng quy định, không để xảy ra khiếu nại, tố cáo.

Từ tháng 6.2020 đến tháng 12.2021, các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh; các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố sẽ thực hiện các nội dung chính của kế hoạch. Trong đó, tập trung kiện toàn hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác đăng ký, quản lý, phúc tra nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ từ đủ 18 đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ, thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi để làm cơ sở xét duyệt các tiêu chuẩn tuyển quân.

Bên cạnh đó, xây dựng các kế hoạch tổ chức xét duyệt các tiêu chuẩn tuyển quân; sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự ở cấp xã; xét duyệt các tiêu chuẩn tuyển quân; khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự ở cấp huyện; thẩm tra, bình cử, công khai, hoàn chỉnh hồ sơ tuyển quân, chuẩn bị công dân nhập ngũ. Ngoài ra, xây dựng kế hoạch tổ chức hiệp đồng giữa địa phương và đơn vị nhận quân; tổ chức phát lệnh gọi công dân nhập ngũ; tổ chức lễ giao nhận quân; tổng kết công tác tuyển quân năm 2021.

TAGS