Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy giai đoạn 2020 - 2025

CHÂU NỮ |

Tỉnh ủy vừa ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TU về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy, nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16.8.2019 của Bộ Chính trị.

Theo nghị quyết, đấu tranh phòng chống và kiểm soát ma túy là nhiệm vụ quan trọng, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, liên tục, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy đảng, sự quản lý thống nhất của chính quyền, sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và toàn dân; trong đó, lực lượng công an là nòng cốt.

Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ, quyết liệt, quyết tâm cao; kết hợp chặt chẽ giữa phòng và chống, giữa giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma túy; coi trọng công tác cai nghiện tập trung và quản lý người nghiện ngoài xã hội, không để người nghiện gây ra các vụ phạm tội; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tăng cường nguồn lực, phối hợp hành động trong công tác phòng chống và kiểm soát ma túy; nhất quán quan điểm không hợp pháp hóa các chất ma túy.

Nghị quyết đặt mục tiêu phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy; tổ chức tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục kiến thức phòng chống ma túy tại 100% xã, phường, thị trấn.

Không để trồng và tái trồng cây có chất ma túy; không để phát sinh thêm xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy. Hằng năm, giảm 1% số xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy; giảm 1% số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý đủ tiêu chuẩn đưa ra khỏi diện và 5% số xã, phường, thị trấn trọng điểm về ma túy giảm mức độ phức tạp so với năm trước.

Phát hiện, triệt xóa các tổ chức, đường dây, tụ điểm sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy; 100% các vụ án ma túy được điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; ngăn chặn có hiệu quả nguồn ma túy thẩm lậu qua biên giới và vận chuyển qua địa bàn tỉnh.

Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật và bản lĩnh chính trị cho 100% cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống ma túy thuộc lực lượng chuyên trách của Công an tỉnh. Hơn 80% người nghiện được tư vấn hỗ trợ điều trị;  nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện...

Để thực hiện đạt mục tiêu nêu trên, Tỉnh ủy đề ra những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, bao gồm: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp và cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu trong công tác phòng chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy. Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đẩy mạnh ứng dung tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, phòng chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy.

Tích cực đấu tranh, phòng ngừa, xử lý tội phạm và tệ nạn ma túy. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện; quản lý, giáo dục người nghiện và sau cai nghiện. Đầu tư nguồn lực phục vụ công tác đấu tranh phòng chống ma túy. Thực hiện tốt công tác họp tác quốc tế về phòng chống ma túy...

TAGS