Chỉ thị số 53-CT/TU

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

ĐOÀN ĐẠO |

(QNO) - Để tiếp tục thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và góp phần khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị số 53-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.