hoa sầu đông

[Podcast] - Chiếc dép và hương sầu đông...

NGUYỄN HỮU ĐỔNG |

(QNO) - Mỗi lần dự hội tế Bà Thu Bồn 13/2, tôi lại thấy thấp thoáng đôi dép, đúng hơn là đôi hài trong lễ rước vị. Lại nhớ chị Xuân Quý, lại thấy hoa Sầu Đông lung lay, thả những chùm hoa quanh lăng...

Và một loài hoa chợt tím

NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN |

(QNO) - Như một lời hẹn ước đều đặn, loài hoa này mỗi năm lại về với mưa xuân, phơi phới bay trong mưa xuân.