phơi lúa

Phơi lúa trên tỉnh lộ 616

CÔNG TÚ |

(QNO) - Việc người dân phơi lúa trên tỉnh lộ (ĐT) 616 gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.