phong trào cách mạng Sơn Trung

“Ba mũi giáp công” của đất và người Sơn Trung

PHẠM THÔNG |

Thời khắc này nổi lên người hùng Võ Quốc Dĩnh. Chính lá cờ cắm sát đồn Hòn Giang khi chúng vừa đến chiếm đóng là từ tay anh. Anh cùng du kích đào hố chôn cột cờ, tự tay kéo cờ trong đêm hôm ấy.