Đối thoại với thanh niên ít nhất 1 lần/năm

M.L |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 6639 về đối thoại với thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Chương trình đối thoại nhằm tiếp nhận nguyện vọng, sáng kiến, kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; giúp thanh niên nâng cao nhận thức và hành động về vai trò, trách nhiệm của mình trong học tập, rèn luyện, lao động tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Theo kế hoạch, chương trình đối thoại được tổ chức vào tháng 3 hằng năm. Trường hợp không thể tổ chức trong tháng 3 thì tổ chức vào thời gian phù hợp, nhưng phải đảm bảo ít nhất 1 lần/năm. Chủ tịch UBND các cấp, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sẽ quyết định hình thức đối thoại trực tiếp hoặc trực tuyến phù hợp với tình hình thực tế.

Nội dung đối thoại tập trung vào việc thực hiện cơ chế, chính sách và các quy định của pháp luật đối với thanh niên. Hoạt động của cơ quan, tổ chức liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên. Vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong học tập, lao động và bảo vệ Tổ quốc và những kiến nghị, đề xuất khác của thanh niên.

TAGS