Cho một rằm

NGUYỄN THỊ MINH THÙY |

Ngày ăn chay để tịnh tâm
khuya nghe bụng réo rủa thầm chúng sinh

Đã buông bỏ đã ngộ kinh
mà sao lòng vẫn u minh...
Cõi người!