Chuyện ngày xưa

TRẦN THIÊN THỊ |

(VHQN) -  tôi ngồi nghe chuyện bàn chân
kể với tôi
những chặng gần chặng xa
núi cao
thác đổ
em

ngàn mây trĩu xuống la đà gót chân
tôi ngồi nghe lại mùa xuân
kể với tôi
đã một lần có nhau.

TAGS