Dáng nâu về trời

TỪ DẠ LINH |

(VHQN) - Người xuống biển

Kẻ lên rừng

Bao nhiêu xuôi ngược có ngừng nghỉ đâu
Kể chi cái sự nông sâu
Một mai ru ngủ
Dáng nâu về trời!

TAGS