Không đề

PHAN CHÍN |

(Xuân Nhâm Dần) - Lao xao mùa gọi xuân về
Tết
Ngày thì ngắn

Nỗi quê thì dài
May còn mấy giọt hoàng mai
Rưới lên rét lộc rét đài
Gọi xanh!

TAGS