Lệch một đường bay

BÍCH NGA |

phố cũ bao lần
em trở lại
thao thiết đi tìm lớp bụi xưa
nhà ai then đóng
người đâu tá
để chút tình hoài
theo gió mưa

Chùa Cầu mấy nhịp
mà chân mỏi
nắm níu ân tình nhịp guốc khua
mượn trăng
nghiêng hết về phố nhỏ
soi tỏ giang đầu
chẳng thấy nhau
em như chim sáo về cố xứ
lệch một đường bay
lạc một đời
còn có bao giờ thôi khờ khạo
mải miết đi về một bóng tôi.