Mây ngàn

HUỲNH MINH TÂM |

Qua xuân ngày tận
Nhớ nắm cơm nếp mẹ cho
Giờ mẹ thành mây  

Cơm nếp thành mây
Ấp vào lưng núi   

Cây biếc như chim vỗ cánh
Sông xanh như mắt quyện vào bờ
Cải vàng ớt đỏ

Yêu mà yêu không đặng
Đi mà đi cũng vấp
Thềm nhà một bậc

Mây ấp vào lưng núi
Giấc ngủ anh mây phủ
Ấm ngày bấc mưa rây...