Một ngày rất Huế

LÊ ĐIỂM |

rất tôi
thả chênh vênh giữa trùng khơi bồng bềnh
Thánh Duyên chùa
tọa Túy Vân
Huyền Trân bái vọng ...
nỗi ngần ngại rơi

Vòng xoay số phận?
nghẹn lời
trượt chân lạc bước rối bời bão dông
Lý, Ô mở cõi
theo chồng
xa xăm
ướt giọt lệ lòng muôn thu
xếp ngày vào góc hoang vu
đêm gom ảo ảnh về ru phận mình
giọt buồn
hóa sóng phiêu linh
ngàn năm
vỗ
dọc chữ tình hàm oan
câu kinh trả nợ trần gian
đôi bờ hao khuyết
hóa thân cõi thiền
Mong manh
chiều níu nỗi riêng
gió từ tiền kiếp thổi nghiêng phận người...