Quang gánh xếp lại rồi

HỨA VĂN ĐÔNG |

Nổng cát quê im vắng
nổng cát quê hiền lành
nổng cát bao đời nâng đỡ
sao bỏng rát
quanh nơi mẹ ta đang nằm nghỉ mệt?

Quang gánh xếp lại rồi
đau khổ cũng xin ngưng…

Đấng sinh thành nuốt vào lòng quá nhiều nước mắt
con trẻ bây giờ nghe đắng cả lúc vui

Cúi xin cát quê thôi nóng
Mẹ ta bỏng rát một đời
Bình yên giấc nồng còn lại
Để bớt đau lòng con côi...