Ướt một dòng thơ

NGUYỄN ĐỨC BÁ |

Nghiêng đêm rụng xuống ngõ đời
Chênh vênh sông vắng lạc loài đêm rơi

Mơ hoang hoa cỏ hát lời
Nửa dòng thơ cũ rụng rơi lối về

Nghiêng đêm cổ tích sóng xô
Ru bờ cát trắng xanh xao vai mềm

Đợi trăng trăng rũ bên thềm
Gió gầy rụng vỡ ướt mềm dòng thơ...