Cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên năm 2021

CHÂU NỮ |

(QNO) - Ngày 17.6, UBND tỉnh ban hành Công văn 3647 yêu cầu các sở, ban ngành, hội, đoàn thể thuộc tỉnh; UBND cấp huyện thực hiện cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên còn lại của năm 2021.

Cụ thể, UBND cấp huyện và các đơn vị dự toán thuộc tỉnh đã được UBND tỉnh giao dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2021 hoặc sử dụng số thu phí được để lại, thu nghiệp vụ được để lại theo quy định để chi hoạt động thường xuyên.

Cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước còn lại của các địa phương, đơn vị dự toán còn lại tính đến ngày 15.6.2021, trừ các hoạt động quan trọng, cấp bách và phục vụ công tác phòng chống dịch.

Tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên còn lại (kể cả các hoạt động kinh tế và sự nghiệp bảo vệ môi trường) của năm 2021.

UBND tỉnh yêu cầu UBND cấp huyện, các đơn vị sử dụng ngân sách cấp tỉnh xác định kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm gửi Sở Tài chính trước ngày 20.6.2021.

Đối với các cơ quan, đơn vị chi thường xuyên từ nguồn thu phí được để lại, thu nghiệp vụ được để lại, căn cứ quyết định cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên của chủ quản, các cơ quan, đơn vị thực hiện nộp kinh phí cắt giảm vào ngân sách nhà nước chia làm 2 đợt, đợt 1 trước ngày 30.9.2021 và đợt 2 trước ngày 31.12.2021.

TAGS