Quy định hỗ trợ khác khi Nhà nước thu hồi đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được công nhận là đất ở

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh vừa ký ban hành Quyết định 18/2022/QĐ-UBND, ngày 20.6.2022 quy định hỗ trợ khác khi Nhà nước thu hồi đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được công nhận là đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Khi Nhà nước thu hồi đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được công nhận là đất ở theo quy định tại Khoản 6, Điều 103, Luật Đất đai thì ngoài việc được bồi thường (BT) theo giá đất nông nghiệp cụ thể (đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm…), còn được hỗ trợ (HT) bằng 50% giá đất ở của thửa đất đó (đơn giá đất ở trong phạm vi chiều sâu dưới 25m) tính theo Bảng giá đất do UBND tỉnh quy định.

Diện tích được HT theo diện tích đất thực tế bị thu hồi nhưng không vượt quá 5 lần hạn mức giao đất ở theo quy định của UBND tỉnh.

Trường hợp vị trí thửa đất ở có vườn, ao chưa có đơn giá trong Bảng giá đất do UBND tỉnh quy định thì giao tổ chức làm nhiệm vụ BT, giải phóng mặt bằng chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị chuyên môn có liên quan ở cấp huyện và UBND cấp xã khảo sát, đề xuất giá đất ở tại vị trí đó, đưa vào phương án BT-HT trình UBND cấp huyện phê duyệt.

Trường hợp nếu mức HT quy định thấp hơn mức HT đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm quy định tại Điều 33, Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 21.12.2021 của UBND tỉnh thì cho phép được lựa chọn giá trị HT cao hơn.

Đối với các phương án BT-HT, tái định cư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt giá trị BT-HT đối với đất vườn ao trong cùng thửa đất có nhà ở theo quy định tại Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 22.12.2014, Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 15.1.2016 và Quyết định số 19/2017/QĐUBND ngày 5.9.2017 của UBND tỉnh thì không áp dụng mức HT theo quy định này.

Đối với các trường hợp hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được công nhận là đất ở theo quy định tại Khoản 6, Điều 103 Luật Đất đai mà áp dụng chính sách BT-HT và tái định cư theo quy định tại Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 21.12.2021 của UBND tỉnh thì ngoài giá trị BT về đất theo quy định, được HT theo quy định tại quyết định này.

Quy định này áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được công nhận là đất ở theo quy định tại Khoản 6, Điều 103, Luật Đất đai.

TAGS