Thiếu vốn đầu tư trung hạn

TÙY PHONG |

Sở KH&ĐT cho hay tổng nguồn vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 dự kiến đưa vào cân đối của Quảng Nam khoảng 26.200,5 tỷ đồng (không bao gồm 1.364,5 tỷ đồng hạn mức dư nợ vay còn lại dự kiến cho vay lại vốn nước ngoài các dự án ODA). Tuy nhiên, xét tình hình thu ngân sách tỉnh giai đoạn 2017 - 2020 gặp nhiều khó khăn, dẫn đến tổng nguồn vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 sẽ không đảm bảo nhu cầu. Một trong những giải pháp được đề xuất để đảm bảo cân đối kế hoạch đầu tư là sẽ giãn tiến độ một số chương trình, dự án, rà soát, điều chỉnh nguồn vốn cân đối chi thường xuyên ở một số nội dung chi có thể tiết kiệm được, tăng vốn chi cho đầu tư phát triển và nghiên cứu điều chỉnh cơ chế quản lý thu tiền sử dụng đất để cân đối cho đầu tư trung hạn.

TÙY PHONG