Tiếp tục khuyến khích chủ trương dồn điền đổi thửa

NGUYÊN BẢO |

Ngày 27.12 tới, quyết định gia hạn thời gian hiệu lực của Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 5.8.2011 của UBND tỉnh có hiệu lực. Theo đó, kéo dài thời gian thực hiện cơ chế khuyến khích chủ trương dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2015 đến hết ngày 31.12.2017. Đồng thời ngân sách tỉnh tăng mức hỗ trợ công tác trích đo địa chính thửa đất, khu đất, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa lên 600 nghìn đồng/ha (mức cũ 400 nghìn đồng/ha). Mức phân bổ hỗ trợ cụ thể cho ban chỉ đạo huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn có thực hiện dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp do chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố quyết định phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

NGUYÊN BẢO