Trình cơ quan thẩm quyền giải quyết, xử lý nợ thuế các dự án ưu đãi đầu tư

T.P |

Cục Thuế cho hay, cơ quan này đã phối hợp với Sở KH&ĐT rà soát, tổng hợp các dự án đã cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư trước ngày 31.12.2005 được hưởng ưu đãi theo cơ chế vượt trội của Quảng Nam. Hiện tổng số dự án hoạt động có phát sinh số tiền ưu đãi vượt trội đến ngày 31.5.2016 là 25 dự án, trong đó, 10 dự án đang được theo dõi nợ thuế 109,3 tỷ đồng (88,6 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp và 20,7 tỷ đồng tiền thuê đất), 15 dự án có phát sinh số tiền ưu đãi vượt trội, nhưng doanh nghiệp đã nộp vào ngân sách nhà nước 28,08 tỷ đồng (8,1 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp và 19,9 tỷ đồng tiền thuê đất). Cục Thuế đã gửi Sở KH&ĐT tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, có phương án, trình cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

T.P