Núi Thành: 3 xã đảm bảo hồ sơ đạt nông thôn mới trước 20.11

VĂN PHIN |

(QNO) - Ngày 3.10, UBND huyện Núi Thành tổ chức cuộc họp với lãnh đạo 3 xã Tam Quang, Tam Anh Nam và Tam Nghĩa về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Đây là các xã phấn đấu về đích NTM vào cuối năm 2018.

Lãnh đạo 3 xã đã báo cáo đánh giá mức độ hoàn thành các tiêu chí, tiến độ lập hồ sơ minh chứng 19 tiêu chí NTM và 10 tiêu chí “Khu dân cư NTM kiểu mẫu”; tình hình triển khai các công trình vốn đầu tư đã phê duyệt; tiến độ giải ngân nguồn vốn NTM. Đồng thời nêu những tồn tại, vướng mắc, đề xuất kiến nghị để tiếp tục thực hiện hoàn thành các tiêu chí còn lại.

UBND huyện Núi Thành đề nghị 3 xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí còn lại; đồng thời đảm bảo hoàn thành hồ sơ minh chứng gửi về Văn phòng Điều phối NTM tỉnh trước ngày 20.11.2018.

VĂN PHIN