Chủ tịch UBND tỉnh có quyền xóa nợ tiền phạt chậm nộp thuế dưới 5 tỷ đồng

VĂN DŨNG |

Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời khiến nghị của cử tri về nội dung: Xem xét, bổ sung hợp tác xã vào đối tượng thuộc thẩm quyền xử lý nợ của chủ tịch UBND cấp tỉnh để xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp; đồng thời có giải pháp xóa nợ đối với những hợp tác xã đã ngưng hoạt động, thuộc diện giải thể nhưng không còn tài sản để thanh lý, không còn khả năng để trả nợ thuế, để những hợp tác xã này được giải thể, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương trong việc quản lý cũng như xây dựng và phát triển các loại hình kinh tế này.

Bộ Tài chính cho biết, theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 và Điều 6 Nghị quyết 94/2019/QH14, hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân.

Do đó, thẩm quyền xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp của hợp tác xã được quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị quyết 94/2019/QH14 và chủ tịch UBND tỉnh quyết định xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp dưới 5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, căn cứ quy định tại Điều 65 của Luật Quản lý thuế số 78/2016/QH11 (được bổ sung tại Khoản 20 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH11) về các trường hợp được xóa nợ tiền thuế, tiền phạt; Điều 85 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 về các trường hợp được xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, thì thời điểm trước 1.7.2020, các khoản nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp của hợp tác xã đã ngưng hoạt động, thuộc diện giải thể nhưng không còn tài sản để thanh lý, không còn khả năng trả nợ thuế, và cơ quan thuế đã áp dụng tất cả các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, đồng thời các khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt này đã quá 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế nhưng không có khả năng thu hồi thì thuộc đối tượng được xóa nợ theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 và các luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế.

Thời điểm từ ngày 1.7.2020 đến nay, trường hợp hợp tác xã đã ngưng hoạt động, thuộc diện giải thể nhưng không còn tài sản để thanh lý, không còn khả năng trả nợ thuế và cơ quan thuế đã áp dụng biện pháp cưỡng chế, đồng thời các khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt này đã quá 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế nhưng không có khả năng thu hồi, thì thuộc đối tượng được xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.