Gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

VĂN DŨNG |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 109/2020/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng10 năm 2020. Thời gian gia hạn kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TTĐB theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước được gia hạn thuế. Ảnh: H.D
Ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước được gia hạn thuế. Ảnh: H.D

Gia hạn thời gian nộp thuế

Cụ thể, thời hạn nộp thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 3.2020 chậm nhất là ngày 20.9.2020; thời hạn nộp thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 4.2020 chậm nhất là ngày 20.10.2020; thời hạn nộp thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 5.2020 chậm nhất là ngày 20.11.2020; thời hạn nộp thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 6.2020 chậm nhất là ngày 20.12.2020; thời hạn nộp thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 7, 8, 9,10.2020 chậm nhất đều là ngày 20.12.2020.

Ngoài ra, nghị định này cũng quy định rõ: Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn dẫn đến làm tăng số thuế TTĐB  phải nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn, thì số thuế được gia hạn bao gồm cả số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung. Trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn thì thực hiện kê khai, nộp tờ khai thuế TTĐB theo quy định hiện hành, nhưng chưa phải nộp số phát sinh trên tờ khai đã kê khai. Đối với các doanh nghiệp có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế TTĐB riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc, thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế TTĐB. Trong trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp (DN) không có hoạt động sản xuất hoặc lắp ráp ô tô thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế TTĐB.

Trình tự thủ tục gia hạn

Người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế TTĐB (bằng đường điện tử hoặc bản giấy trực tiếp đến cơ quan thuế hoặc gửi qua đường bưu điện) theo mẫu tại phụ lục ban hành kèm theo nghị định này cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỳ được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế TTĐB. Trường hợp giấy đề nghị gia hạn thời gian nộp thuế TTĐB không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế TTĐB thì thời hạn nộp giấy đề nghị gia hạn thời gian nộp thuế TTĐB chậm nhất là ngày 30.9.2020.

Người nộp thuế tự xác định và chịu trách nhiệm về việc đề nghị gia hạn đảm bảo đúng đối tượng  theo quy định tại nghị định này. Nếu người nộp thuế gửi giấy đề nghị gia hạn thời gian nộp thuế TTĐB cho cơ quan thuế sau ngày 30.9.2020 thì không được gia hạn.

Nghị định cũng quy định, cơ quan thuế không phải thông báo cho người nộp thuế về việc chấp hành thời gian gia hạn nộp thuế TTĐB. Trường hợp trong thời gian gia hạn, cơ quan thuế có cơ sở xác định người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn thì cơ quan thuế có văn bản thông báo cho người nộp thuế về việc dừng gia hạn và người nộp thuế phải nộp đủ số tiền thuế và tiền chậm nộp trong khoảng thời gian đã thực hiện gia hạn vào ngân sách nhà nước.

Nghị định này có hiệu lực thi hành ngay từ ngày ký (15.9.2020).

TAGS