Giảm tiền thuê đất cho các trường hợp bị ảnh hưởng dịch Covid-19

VĂN DŨNG |

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 27 về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25.9.2021.

Đối tượng áp dụng là tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm (sau đây gọi là người thuê đất).

Quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất không thuộc đối tượng miễn, giảm tiền thuê đất và trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.

Theo đó, Chính phủ quyết định giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021 đối với người thuê đất theo quy định nêu trên; đồng thời Chính phủ cũng quy định rõ “không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2021 và tiền chậm nộp (nếu có)”.

Mức giảm tiền thuê đất theo quy định nêu trên được tính trên số tiền thuê đất phải nộp của năm 2021 theo quy định của pháp luật. Trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định thì mức giảm 30% tiền thuê đất (theo Quyết định 27) được tính trên số tiền thuê đất phải nộp sau khi đã được giảm theo quy định của pháp luật.

Quyết định cũng quy định rõ hồ sơ giảm tiền thuê đất, cụ thể: Người thuê đất lập giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2021 theo mẫu kèm theo quyết đinh này; bản sao quyết định cho thuê đất hoặc hợp đồng thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Người thuê đất nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất (bằng điện tử hay phương thức khác) cho cơ quan thuế, ban quản lý khu kinh tế, ban quản lý khu công nghệ cao, cơ quan khác theo quy định của pháp luật kể từ thời điểm Quyết định 27 có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31.12.2021. Trường hợp người thuê đất nộp hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất từ ngày 1.1.2022 thì không được giải quyết giảm tiền thuê đất.

Trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định của Quyết định số 27, cơ quan có thẩm quyền xác định số tiền thuê đất được giảm và ban hành quyết định giảm tiền thuê đất cho người thuê đất.

Trường hợp người thuê đất đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định giảm tiền thuê đất theo quy định của Quyết định 27 nhưng sau đó cơ quan quản lý nhà nước phát hiện qua thanh tra, kiểm tra việc người thuê đất không thuộc đối tượng được giảm tiền thuê đất thì người thuê đất phải hoàn trả số tiền thuê đất đã được giảm và tiền chậm nộp tính trên số tiền được giảm.

Đối với trường hợp người thuê đất đã nộp tiền thuê đất năm 2021, sau đó cơ quan có thẩm quyền xác định và quyết định giảm tiền thuê đất có phát sinh thừa tiền thuê đất thì được trừ số tiền đã nộp thừa vào tiền thuê đất của kỳ sau (năm sau). Nếu không còn kỳ (năm) phải nộp tiền thuê đất tiếp theo thì thực hiện bù trừ hoặc hoàn trả số tiền thừa cho người thuê đất.

TAGS