Hướng dẫn nộp lệ phí môn bài với hộ kinh doanh trong năm 2022

VĂN DŨNG |

Hộ kinh doanh (KD), cá nhân KD thực hiện nghĩa vụ nộp lệ phí môn bài theo quy định tại Nghị định số 22/2020/NĐ-CP ngày 24.2.2020 của Chính phủ và Thông tư số 65/2020/TT-BTC ngày 9.7.2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài.

Theo đó, hộ KD có nghĩa vụ phải nộp lệ phí môn bài, trừ các trường hợp được miễn lệ phí môn bài sau: hộ KD có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống; hộ KD không thường xuyên và không có địa điểm KD cố định; hộ KD lần đầu ra hoạt động sản xuất KD được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu hoạt động.

Mức thu lệ phí môn bài đối với hộ KD như sau: doanh thu trên 500 triệu đồng/năm phải nộp 1.000.000 đồng/năm; doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm phải nộp 500.000 đồng/năm; doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm phải nộp 300.000 đồng/năm.

Hộ KD (bao gồm hộ khoán, hộ kê khai và cá nhân cho thuê tài sản) không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài. Cơ quan Thuế căn cứ hồ sơ khai thuế, cơ sở dữ liệu quản lý thuế để xác định tổng doanh thu năm 2021 từ các nguồn, các địa điểm KD làm căn cứ tính số tiền lệ phí môn bài phải nộp của năm 2022 và thông báo cho người nộp thuế.

Riêng hoạt động cho thuê tài sản, doanh thu làm căn cứ xác định mức lệ phí môn bài phải nộp của năm 2022 là tổng doanh thu từ các hợp đồng cho thuê tài sản của năm 2022.

Đối với hộ KD đã giải thể, tạm ngừng KD sau đó ra KD trở lại không xác định được doanh thu của năm liền trước thì doanh thu làm cơ sở xác định mức thu lệ phí môn bài căn cứ theo cơ sở sản xuất KD cùng quy mô, địa bàn, ngành nghề.

Hộ KD nộp lệ phí môn bài theo thông báo của cơ quan thuế. Đối với hộ ổn định từ đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30.1.2022, thời hạn gửi thông báo của cơ quan thuế chậm nhất là ngày 20.1.2022.

Đối với hộ mới ra KD thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30.7.2022 (nếu ra KD trong 6 tháng đầu năm) hoặc chậm nhất là 30.1.2023 (nếu ra KD trong 6 tháng cuối năm), thời hạn gửi thông báo của cơ quan Thuế chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo tháng bắt đầu hoạt động KD.

TAGS