Lùi thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 1.11.2020 sang 1.7.2022

VĂN DŨNG |

Ngày 19.10.2020, Chính phủ ban hành Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.7.2022, nghị định cũng khuyến khích doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân kinh doanh đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin sử dụng hóa đơn, chứng từ điện tử trước ngày 1.7.2022. 

Đặc biệt, tại khoản 3 Điều 59 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định: “Bãi bỏ khoản 2 và khoản 4 Điều 35 Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12.9.2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn chứng từ điện tử kể từ ngày 1.11.2020”. Như vậy, không còn bắt buộc các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải sử dụng hóa đơn điện tử kể từ ngày 1.11.2020 mà chỉ có khuyến khích áp dụng khi có điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin cho đến trước 1.7.2022.

Các Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14.5.2010 quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17.1.2014 sửa đổi Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12.9.2018 quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, tiếp tục có hiệu lực thi hành đến ngày 30.6.2022. 

TAGS