Ngày 31/3 hạn chót nộp hồ sơ giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

VĂN DŨNG |

Cục Thuế tỉnh Quảng Nam cho biết, đến ngày 27/3/2023 đã tiếp nhận 185 hồ sơ của người thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh gửi đến cơ quan thuế đề nghị giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 do bị ảnh hưởng dịch COVID-19 theo Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg của Thủ tưởng Chính phủ. Đến nay Cục Thuế đã xem xét giải quyết được 109 hồ sơ với số tiền được giảm hơn 24,4 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Cục Thuế cũng cho biết, theo Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì thời hạn nộp hồ sơ giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước chỉ áp dụng kể từ ngày 31/01/2023 đến hết ngày 31/3/2023.

Không áp dụng giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với hồ sơ nộp sau ngày 31/3/2023. Để không bị thiệt thòi về quyền lợi của người thuê đất, thuê mặt nước Cục Thuế đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc đối tương khẩn trường nộp hồ sơ đến cơ quan thuế để được giải quyết.