Nghị định 49 tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tính và nộp thuế giá trị gia tăng

VĂN DŨNG |

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 49 ngày 29.7.2022 sửa đổi, bổ sung một số quy định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT), có hiệu lực thi hành từ ngày 12.9.2022. Nghị định này có những điểm mới thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong việc tính và nộp thuế GTGT.

Cụ thể, Nghị định số 49 đã sửa đổi, bổ sung những điểm mới khác biệt so với những quy định cũ, như: sửa đổi, bổ sung quy định về giá tính thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản; giá tính thuế GTGT đối với hoạt động sản xuất điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN); phương pháp tính thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật và hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư.

Việc thay đổi giá tính thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản được thể hiện rất cụ thể bằng thuật ngữ chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật thành tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng, trong mục giá đất được trừ để tính thuế GTGT. Đặc biệt, điểm mới của nghị định là đã bổ sung khoản tiền thuê mặt nước vào mục giá đất được trừ để tính thuế GTGT.

Về quy định giá tính thuế GTGT đối với hoạt động sản xuất điện của EVN: Đối với điện của các công ty thủy điện hạch toán phụ thuộc EVN, tổng công ty phát điện, giá tính thuế GTGT được tính bằng 35% giá bán lẻ điện bình quân chưa bao gồm thuế GTGT theo quy định của pháp luật điện lực và pháp luật giá. Đối với điện của các công ty nhiệt điện hạch toán phụ thuộc EVN cũng được quy định rõ ràng, chi tiết hơn đối với các đơn vị hạch toán phụ thuộc các tổng công ty phát điện.

Theo đó, giá tính thuế GTGT là giá bán điện cho khách hàng ghi trên hóa đơn, theo hợp đồng mua bán điện áp dụng cho từng nhà máy điện. Trường hợp chưa có hợp đồng mua bán điện thì giá tính thuế GTGT được xác định là giá bán lẻ điện bình quân chưa bao gồm thuế GTGT. Việc điều chỉnh nội dung này sẽ giúp các doanh nghiệp thuận lợi, dễ dàng hơn trong tính giá tính thuế, tính đúng giá tính thuế để đóng thuế GTGT hợp lý.

Nội dung thứ ba cũng được đánh giá là rất phù hợp và linh hoạt về phương pháp tính thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ, theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp này thì áp dụng nộp thuế GTGT theo phương pháp khoán thuế, quy định tại Điều 51 Luật Quản lý thuế.

Một điểm mới nữa, nếu như quy định trước đây việc hoàn thuế GTGT chỉ áp dụng đối với dự án đầu tư mới đầu tư tại tỉnh, thành phố khác với địa phương nơi đóng trụ sở chính, thì tại Nghị định 49, việc hoàn thuế GTGT được áp dụng cho cả dự án đầu tư mới cùng hoặc khác tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính (trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán, dự án đầu tư không hình thành tài sản cố định và một số trường hợp không được hoàn thuế khác). Nội dung trên cũng là điểm mới áp dụng cho việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư.

TAGS